مرکز خدمات تهران ترجمه
 

به زودی ترجمه‌ کتاب سوپ سنگ


جلد کتاب stone soup - این کتاب به زودی توسط ما ترجمه عالی و ارزان خواهد شد.
مقاله قبلی در مورد اشتباه ترجمه‌ در اسم این کتاب را ببینید.

Image result

نوشته شده در تاریخ 1396/8/19